111
2222
ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

   Система екологічного управління (далі -  СЕУ) – це частина загальної системи менеджмента підприємства або установи, що представляє собою механізм управління усією сукупністю впливів на навколишнє середовище за допомогою розробки і досягнення цілей екологічної політики, її перегляду і коригування, механізм, який дозволяє привести діяльність у відповідність з законодавчими, вимогами.
Нині екологічна діяльність стає все більш економічно виправданою, дозволяючи суб’єктам господарювання використовувати пов'язані з нею різноманітні прямі та непрямі переваги і вигоди. Ефективно функціонуюча система екологічного управління дозволяє добитися процвітання бізнеса і одночасно сприяє збереженню навколишнього природного середовища.
   Впровадження СЕУ надає можливість:
 – більш ефективно виконувати вимоги природоохоронного законодавства;
 – зменшити затрати за рахунок зниження природоохоронних платежів;
 – зменшити кількість відходів, економію енергії та ресурсів завдяки більш ефективному управлінню ними;
 – підвищити якість продукції; 
 – покращити стан робочих місць, виробничих майданчиків, знизити екологічні ризики для персоналу,  підвищити продуктивність праці;
 – використовувати систему податкових  пільг;
 – знизити ризик виникнення аварійних ситуацій і зменшення масштабів наслідків у разі їх виникнення.
   Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління є провідним навчально-науковим закладом Міністерства екології та природних ресурсів України з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, державного екологічного контролю, екологічної експертизи, поводження з відходами, заповідної справи, екологічного аудиту, стандартизації та сертифікації, підготовки наукових еколого-експертних оцінок про стан об'єктів підвищеної екологічної небезпеки та науково-дослідницької діяльності екологічного спрямування. Академія є активним учасником процесу реалізації екологічної політики. У її складі працюють сертифіковані екологічні аудитори та аудитори систем екологічного управління, які мають право проводити роботи з сертифікації систем управління у різних видах економічної діяльності з наступною її сертифікацією. 
   Враховуючи викладене, пропонуємо розглянути пропозиції щодо сертифікації системи екологічного управління суб’єктів господарювання, а також співробітництво з інших питань екологічного спрямування. У разі зацікавленості просимо звертатися за адресою: 
Центр екологічної стандартизації ДЕА, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ -35, 03035, тел./факс (044) 206-31-32,
e-mail: dei_center@ukr.net 
Керівник органу з сертифікації Погурельський Сергій Петрович.

                           Процедура сертифікації
   Подання заявки
Для проходження сертифікації СЕУ Заявник повинен заповнити заявку встановленого зразку та надати її разом з підтверджуючою документацією, переліченою у формі заявки, на розгляд до органу сертифікації (далі – ОС).
Заявка та кожен документ до неї повинен бути підписаний керівником, завірений надписом «копія вірна» та печаткою підприємства. 
Номер та дата реєстрації заявки заповнюється органом сертифікації (ОС).

Передсертифікаційний аудит не є обов’язковою стадією сертифікаційного аудиту і проводиться виключно на прохання Замовника. Його мета – проведення загального обстеження СЕУ Замовника та визначення областей, де є або потенційно можуть бути невідповідності до стандарту. 
Передсертифікаційний аудит включає аналіз документації СЕУ та аудит підрозділів організації Замовника. Для виконання передсертифікаційного аудиту укладається окремий договір.
Наголошуємо, що при цьому ніякої консультаційної допомоги Заявнику не може бути надано.
   Первинний сертифікаційний аудит
Відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2006, ISO/IEC 17021:2011 первинний сертифікаційний аудит СЕУ Замовника здійснюється  у два етапи:
   Етап 1 (початковий аудит)
Мета цього аудиту – пересвідчитися у тому, що організація має документально оформлену СЕУ, що відповідає вимогам  ДСТУ  ISO 14001:2006 і провести планування головного аудиту на підставі даних про СЕУ та визначення ступеня готовності організації до головного аудиту. На цьому етапі здійснюється аналізування документів. ОС може виконувати роботи за цим етапом на місці розташування Замовника з тим, щоб краще  оцінити адекватність СЕУ сфері діяльності організації. Виконання робіт на цьому етапі необхідне для:
•    планування  та виділення ресурсів, що необхідні для проведення етапу 2; 
•    забезпечення можливості зручного  оперативного  обміну інформацією з організацією Замовника;
•    збирання необхідної інформації щодо процесів та місць(я)  розташування організації;
•    погодження з організацією деталей головного аудиту (етап 2).
Зокрема, під час першого етапу аудиту:
•    оцінюється документація СЕУ;
•    перевіряється розуміння Замовником вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2006;
•    перевіряється планування цілей в області СЕУ;
•    перевіряється відповідність області сертифікації, вказаній у заявці;
•    оцінюється система внутрішніх аудитів;
•    перевіряється звіт вищого керівництва з аналізу функціонування СЕУ.
  Етап 2 (головний аудит)
Роботи на цьому етапі проводяться на місці розташування організації. Ці роботи полягають  у проведенні головного аудиту з метою оцінювання впровадження СЕУ організації.
Упродовж 2-го етапу аудиту перевіряються:
•    відповідність СЕУ вимогам стандарту ДСТУ ISO 14001:2006, законодавчим та іншим нормативним документам;
•    впровадження моніторингу процесів, цілей та задач в області екологічного управління;
•    наявність операційного контролю за процесами відповідно до діючих процедур та інструкцій;
•    обов’язки вищого керівництва щодо впровадження політики в області СЕУ;
•    компетентність персоналу;
•    дієвість внутрішніх аудитів та аналізу СЕУ з боку вищого керівництва;
•    управління процесами аутсорсингу.
Терміни проведення етапів 1 та 2 визначаються у процесі перспективного планування.
Група аудиторів складає та надає його Замовникові звіт з аудиту, в  якому містяться результати аудиту та галузь сертифікації, а також, у разі необхідності, погоджений характер коригуючих дій, що будуть  проведені.
Аудитори будуть виписувати  лише ті невідповідності, усунення яких покращує СЕУ замовника.
   Видача сертифіката
Тільки після усунення невідповідностей та виконання усіх коригуючих дій, погоджених з Замовником, підписується акт здавання-приймання робіт та видається сертифікат.
   Нагляд за сертифікованою СЕУ
Наглядові аудити проводяться один раз на рік, при цьому перший наглядовий аудит після початкової сертифікації проводиться не пізніше 12-ти місяців від останнього дня аудиту       етапу 2.
Діяльність з нагляду передбачає аудити на місці, що оцінюють виконання сертифікованої СЕУ замовника конкретних вимог стандарта, на відповідність якому надано сертифікацію. Інші дії з нагляду можуть охоплювати наступне:
- запити від ОС до сертифікованого замовника щодо аспектів сертифікації;
- аналізування будь-яких заяв замовника щодо дій (наприклад, рекламні матеріали, веб-сайт);
- запити замовника щодо надання документів і записів (на паперових або електронних носіях);
- інші заходи моніторингу роботи сертифікованого замовника.
   Ресертифікація
Ресертифікація проводиться з метою підтвердити відповідність і результативність СЕУ в цілому і постійну доречність та застосовність до галузі сертифікації.
Діяльність з ресертифікації може потребувати перевірку етапу 1 в ситуаціях, де були істотні зміни до СЕУ замовника або в галузі якої СЕУ функціонує.
Ресертифікаційний аудит повинен враховувати дієвість СЕУ протягом періоду сертифікації та висновки попередніх  наглядових аудитів.
Ресертифікаційний аудит включає аудит на місці, який повинен охоплювати:
– результативність СЕУ в цілому;
– продемонстроване зобов’язання підтримувати результативність і поліпшення СЕУ;
– сприяння функціонування сертифікованої СЕУ досягненню екологічної політики і цілей організації.
Якщо протягом аудиту виявлено невідповідності, ОС надає 30 днів для проведення коригувальних дій.
Ухвалення рішення щодо ресертифікації здійснюється ОС, ґрунтуючись як на результатах ресертифікаційного аудиту, так і на результатах аналізу системи протягом дії сертифікації та скарг, отриманих від користувачів сертифікації.
За умови позитивних результатів наглядових аудитів та/або ресертифікаційних аудитів (включаючи виконання всіх коригуючих дій) подовжується сертифікація Замовника та видається новий сертифікат.
Слід зауважити, що для забезпечення неперервності дії сертифіката, вказані дії потрібно провести до закінчення терміну його дії.
   Особливі аудити
До особливих відносяться аудити, що проводяться для розширення галузі сертифікації (можуть проводитися одночасно з наглядовими аудитами) та термінові аудити для розслідування скарги або у відповідь на зміни, які можуть впливати на спроможність СЕУ продовжувати відповідати вимогам певного стандарту або щодо замовників, сертифікацію яких тимчасово зупинено. 
Порядок проведення таких аудитів відповідає порядку проведення наглядових аудитів.
Про особливі аудити замовник зазделегіть попереджається до їх початку. Замовник не повинен заперечувати проведення таких аудитів.
   Зміни в сертифікації
Замовник повинен негайно повідомити ОС про будь-які суттєві зміни та суттєві обставини, що можуть вплинути на сертифіковану СЕУ.
ОС приймає відповідні заходи, наприклад, спеціальна перевірка на місці та/або зміни сертифікації.
Зміни в сертифікацію також можуть бути внесені після проведення спеціальних аудитів для розгляду скарг, що стосуються СЕУ Замовника.
   Зупинення, відгук або скасування дії сертифіката
ОС зберігає за собою право призупинити, відкликати, обмежити, розширити або відмінити дію сертифіката в будь-який момент з  письмовим повідомленням за три  місяці або за більш короткий термін в залежності від ситуації і відомостей, наявних в ОС. Якщо виникне необхідність щодо таких дій, Замовник отримає вичерпні інструкції, а також усі можливості для виконання коригувальних дій перед  остаточним вирішенням ОС. ОС зберігає за собою  право інформування про здійснення таких дій.
   Доступ для органу з акредитації
Замовник зобов'язаний надати доступ  для  представників Національного агентства з акредитації України на будь-якому етапі процесу аудиту або наглядового візиту з метою
спостереження за тим, як група аудиторів проводить аудит СЕУ на відповідність вимогам застосовних стандартів. Замовник не має права відхилити такий запит
від акредитаційного органу, його представників або  від ОС.
   Конфіденційність
ОС за допомогою угод має політику і умови, щоб забезпечити конфіденційність інформації, отриманої або створеної під час виконання діяльності з сертифікації на усіх рівнях організаційної структури.
ОС заздалегідь інформує Замовника щодо інформації, яку має намір розмістити в загальному доступі. Уся інша інформація, за винятком інформації, яка робиться відкритою Замовником, вважається конфіденційною.
Інформація про конкретного Замовника або особу не надається третій стороні без письмової згоди Замовника або особи, якої це стосується. Коли ОС зобов’язаний згідно закону надати конфіденційну інформацію третій стороні, Замовник або особа, якої це стосується, повинен, якщо це не врегульовано законодавством, сповіщатися заздалегідь про інформацію, що буде надана.
Відповідно до політики ОС інформація про Замовника, що отримана з інших джерел, ніж самого Замовника (наприклад, від позивача, регуляторного органу) трактується як конфіденційна.
Персонал, включаючи будь-яких членів Комітету, що забезпечує неупередженність, підрядників, зовнішніх органів або  осіб, які діють від імені ОС, повинен дотримуватися конфіденційності стосовно усієї інформації, отриманої або створеної під час діяльності ОС.
ОС має в наявності і використовує устаткування і засоби, які забезпечують безпечне зберігання конфіденційної інформації. ОС інформує Замовника про випадки, коли конфіденційна інформація робиться доступною іншим органам. 
   Обмін інформацією між органом сертифікації та замовниками
ОС заздалегідь сповіщає своїх сертифікованих Замовників про будь-які зміни у вимогах сертифікації. ОС перевіряє, що кожний сертифікований Замовник відповідає новим вимогам.
ОС укладає угоди, що мають юридичну силу, для забезпечення того, щоб сертифікований Замовник невідкладно інформував ОС стосовно питань, які можуть впливати на спроможність системи управління продовжувати відповідати вимогам стандарту, що використовувався для сертифікації. Це охоплює, наприклад, зміни, що пов’язані з:
a) юридичним, комерційним, організаційним статусом або правом власності;
б) організацією та управлінням (наприклад, ключовий управлінський, такий що приймає рішення або технічний персонал);
в) контактною адресою та місцями знаходження;
г) галуззю діяльності згідно із сертифікованою системою менеджменту;
д) суттєвими змінами до системи управління та процесів.
   Апеляції, претензії та скарги
Якщо Замовник хоче направити апеляцію або оскаржити рішення
ОС, він повинен слідувати процедурі подачі апеляцій, примірник якої можна отримати  по запиту у органі сертифікації або скачати тут. 
   Опис процесу розгляду апеляцій
Загальну відповідальність за організацію та розгляд апеляцій несе керівник ОС, який гарантує, що у процесі розгляду апеляції та після прийняття рішення щодо апеляції не буде проводитися будь-яких дискримінаційних дій по відношенню до позивача. 
Відповідальність за винесення рішень за результатами розгляду конкретних апеляцій несе голова апеляційної комісії. 
Початком виконання процесу розгляду апеляцій є надходження до ОС письмового, усного або телефонного звернення, яке обґрунтовано викладає зміст дій або прийнятих рішень ОС, які оскаржують ся позивачем. Процес закінчується оформленням письмового висновку (протоколу) за результатами розгляду апеляції. 
Позивачем можуть бути опротестовані такі дії і рішення ОС: 
- відмова від виконання робіт за заявкою на сертифікацію; 
- визнання невідповідності СЕУ Замовника вимогам стандарту та відмова у видачі сертифіката; 
- призупинення або припинення дії сертифіката; 
- порушення правил і процедур проведення сертифікації СЕУ;
- порушення ОС договірних зобов'язань; 
- порушення ОС термінів виконання робіт. 
Апеляційна комісія складається з постійних і тимчасових членів – (3 особи). 
Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час прийняття рішення повинні бути присутніми тільки члени апеляційної комісії, причому в повному складі. 
Рішення апеляційної комісії є обов'язковими для обох сторін (позивача апеляції і ОС). 
У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії ОС за результатами розгляду апеляції, позивач апеляції має право звернутися в апеляційну комісію організації, в якій акредитований ОС; в цьому випадку подача апеляції не відміняє прийнятого рішення. 
Термін подачі апеляцій не повинен перевищувати одного місяця від дня отримання рішення ОС, яке опротестовується. 
В апеляції Позивача повинно бути чітко викладено суть звернення і додано всі документи і матеріали, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції. 
З метою об'єктивного виявлення усіх обставин виникнення проблеми керівник ОС має право вимагати письмових пояснень від усіх осіб, що мають до неї відношення, в тому числі і від позаштатних аудиторів/експертів. 
   Опис процесу розгліду скарг 
ОС несе повну відповідальність за збір і засвідчення усієї інформації, необхідної для підтвердження чи відхилення скарги, що подана позивачем.
Скарга, яка надійшла до ОС, має бути зареєстрована в журналі. 
Скаргу розглядає керівник ОС, який накладає відповідну резолюцію.
Керівник ОС призначає відповідальну особу для розгляду зареєстрованої скарги, який повинен інформувати позивача про отримання скарги і повідомляти йому щодо проміжних звітів і висновку за результатом розгляду скарги із залученням головного аудитора, що здійснював аудит СЕУ, та, за бажанням Позивача, його представника. 
Відповідальна особа для розгляду скарги на протязі 10-ти календарних днів після реєстрації в журналі проводить її аналізування інформує сертифіковану організацію про подальші дії стосовно розгляду скарги, забезпечуючи надсилання їй копії цієї скарги. 
Якщо подана скарга стосується сертифікованої організації, відповідальна особа та залучені, у разі необхідності, інші причетні до цієї справи особи перевіряють обґрунтованість цієї скарги, враховуючи оцінену результативність сертифікованої СЕУ і готують відповідне рішення ОС.
Процеси розгляду скарг та рішення ОС за результатами їх розгляду повинні виконуватися з дотриманням конфіденційності інформації. Про рішення ОС стосовно поданої скарги та про виконані коригувальні дії позивача офіційно повідомляють не пізніше 30-ти календарних днів від дати реєстрації скарги. Розголошення предмета скарги і висновку за результатом її розгляду та їх обсяг визначають за узгодженням між ОС, позивачем та організацією, яка сертифікована. 
   Обов’язки заявника
Заявник зобов’язаний:
1)  Виконувати правила та умови системи сертифікації.
2)  Забезпечувати необхідні умови для проведення сертифікації, наглядових аудитів, ресертифікації та розгляду скарг, зокрема доступ до документації, зареєстрованих даних та персоналу (сприяти при проведенні робіт із сертифікації СЕУ і наглядання; надавати необхідну інформацію, забезпечувати допуск аудиторів ОС, а також представника органа акредитації (у разі необхідності) у підрозділи підприємства. 
3) Визначати склад конфіденційної інформації під час підписання договору й (або) проведенні сертифікаційних робіт і забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої при укладанні договору. 
4) Надавати ОС необхідні відомості щодо раніше проведених аудитів, скарг і рекламацій.
5) Сплачувати за роботи із сертифікації та наглядання (позапланового - за окремими договорами, якщо за результатами позапланового нагляду виявлено невідповідність СЕУ заявника).
6) Інформувати ОС про зміни, що пов’язані з:
- юридичним, комерційним, організаційним статусом або правом власності;
- організацією і управлінням;    
- контактною адресою і ділянками;
- галуззю діяльності згідно із сертифікованою СЕУ; 
- суттєвими змінами до СЕУ і процесів.
7) Усунути протягом 3-х тижнів недоліки СЕУ, що є підставою для відмови у видачі сертифіката відповідності.
8) Відповідати вимогам ОС під час посилання на статус сертифікації.
9) Не робити або не припускати оманливих тверджень стосовно своєї сертифікації.
10) Не використовувати або не припускати використання сертифікаційного документа або будь-якої його частини оманливим шляхом.
11) У разі тимчасової зупинки або скасування сертифікації, припинити використовування всього надрукованого рекламного матеріалу, що містить посилання на сертифікацію.
12) Вносити зміни у весь надрукований рекламний матеріал, якщо галузь сертифікації звужено.
14) Не дозволяти, щоб посилання на його сертифікацію СЕУ використовувалося б для припущення, що сертифіковано продукцію (включаючи послугу) або процес.
15) Не робити припущень, що сертифікація стосується діяльності, яка не охоплена галуззю сертифікації.
16) Не використовувати сертифікацію таким чином, що може дискредитувати ОС та/або систему сертифікації або привести до втрати довіри суспільства.

Анонси
Триває набір на оновлений курс дистанційного навчання "Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий рівень".Курс дистанційного навчання «Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий рівень» — це якісний освітній продукт, який постійно оновлюється і актуалізується відповідно до з...
20.05.2019
Курси відбудуться з 28 по 30 травня 2019 року у приміщенні Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.Мета – підвищення кваліфікації та професійної компетенції у вирішенні пріоритетних екологічних завдань у сфері поводження з відходами. В процесі навчання буд...
13.05.2019
Курси відбудуться з 10 по 14 червня 2019 року у приміщенні Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського 35, корпус 2,  м. Київ, 03035.Мета – підвищення кваліфікації та професійної компетенції у вирішенні пріоритет...
13.05.2019

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'modperf_ext' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: