UA
EN
111
2222
UA
EN
Розділи
 
Директор Центру європейської та
євроатлантичної інтеграції - д.б.н., професор Гандзюра Володимир Петрович


2 жовтня 2017 року на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління створено Центр європейської та євроатлантичної інтеграції. Власне, це відновлення на якісно новому рівні створеного ще в травні 2006 р. на базі Державного екологічного інституту Центру екобезпеки та євроатлантичного співробітництва, який брав активну участь у програмах Україна-НАТО.  Проте через зміну політичного курсу країни в 2012 р. діяльність Центру була призупинена.
 
 
Мета: Центр створено для вирішення проблем, які потребують використання спільних зусиль державних органів України (Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства оборони України, Ради національно безпеки і оборони України, ДСНС України та інших відповідних структур) та міжнародного співтовариства, узагальнення та творчого використання досвіду провідних країн ЄС та НАТО, сприяння процесам імплементації стандартів Євросоюзу та НАТО в галузі екобезпеки та інтеграції України у європейські та євроатлантичні структури, залучення міжнародних і національних грантових коштів для вирішення екологічних проблем України та її активної участі у міжнародних екологічних проектах.
 
Пріоритетні напрямки діяльності:
1.Розвиток міжнародної співпраці у сфері екобезпеки, екології, збалансованого розвитку та екологічної освіти з країнами-членами ЄС і НАТО.
 2.Інтеграція зусиль Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства оборони України, Ради національної безпеки і оборони України та інших відповідних структур для вирішення проблем екобезпеки як складової національної безпеки України.
3.Участь спільно з Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗС України у   вирішенні проблем екобезпеки, пов’язаних з діяльністю оборонного комплексу.
4.Консультативна, інформаційно-аналітична і експертна допомога Міністерству екології та природних ресурсів щодо екологічних проблем, екобезпеки та прийняття оптимальних рішень з урахуванням досвіду країн ЄС та НАТО, а також сприяння у реалізації курсу України на пожвавлення процесу її європейської та євроатлантичної інтеграції.
5.Налагодження зв’язків, інформаційних потоків та співробітництва з Центром Інформації та документації НАТО в Україні; відповідними структурами ЄС та НАТО.
6.Сприяння імплементації стандартів ЄС та НАТО в галузі екобезпеки в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України; допомога Міністерству оборони України у розробці та реалізації плану щодо спільного вирішення екологічних проблем, пов’язаних з військовою діяльністю та імплементацією стандартів НАТО з управління станом середовища у військовому секторі.
7.Експертна оцінка проектів, пов’язаних з істотним впливом на довкілля, розрахунок екологічних ризиків та економічної доцільності прийняття рішень з урахуванням досвіду провідних країн Євросоюзу та НАТО.
8.Розробка програм та проведення освітніх курсів з екологічних проблем сектору безпеки і оборони, досвіду ЄС і НАТО у цій царині; організація та проведення семінарів, круглих столів, підготовка відповідних видань; аналіз та узагальнення міжнародного досвіду природоохоронної діяльності за конкретними напрямками.
 
Науково-інформаційна діяльність:
  1. Оцінка ризиків для здоров’я населення та управління ними, визначення об’єму збитків, заподіяних довкіллю міжнародними військовими навчаннями; оцінка збитків від АТО та військових операцій; оцінка шкоди довкіллю та природнім ресурсам України, заподіяної тимчасовою окупацією Криму, частини Донецької та Луганської областей.
  2. Об’єднання зусиль провідних вітчизняних та зарубіжних вчених і експертів для вирішення проблем довкілля, у дослідженні впливу воєнно-техногенних факторів на навколишнє природне середовище під час проведення військових навчань, випробувань озброєння і військової техніки та реалізації програм і заходів у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.
  3. Участь у програмах інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури; інформаційно-аналітична, консультативна і експертна допомога Міністерству екології та природних ресурсів України щодо екологічних проблем, екобезпеки та прийняття оптимальних рішень з урахуванням досвіду країн ЄС та НАТО, національної специфіки та участь у розробці пропозицій при формуванні заходів, пов’язаних з європейською та євроатлантичною інтеграцією України, включаючи створення та підтримку власного веб-сайту; обмін відкритою інформацією з країнами ЄС та НАТО.
  4. Участь у розробці пропозицій щодо відшкодування збитків під час проведення спільних військових навчань на полігонах міжнародного значення; оцінка припустимого навантаження на території та акваторії, що використовуються у секторі безпеки і оборони.
  5. Оцінка екологічного стану територій колишніх військових об’єктів та прилеглих територій, водойм, ґрунтових вод і розробка системи заходів з планування та стабілізації їхнього екологічного стану, оздоровленню, менеджменту їх територій з економічною оцінкою цих заходів; участь в екологічній експертизі проектів, що мають суттєвий вплив на довкілля; участь у подальшому вдосконаленні екологічного законодавства та узгодження його із законодавством ЄС.
  6. Розробка освітніх програм з екобезпеки і екології (стандарти), розробка програм, методичного забезпечення та підготовка і перепідготовка військових екологів з урахуванням відповідних програм провідних країн ЄС та НАТО (програма забезпечення роботою кадрів ЗС України, які підлягають звільненню в запас внаслідок здійснення воєнної реформи, посилення цивільного контролю над сектором безпеки і оборони з питань екобезпеки.
  7. Формування об’єктивної громадської думки, що базується на еколого-економічних розрахунках, щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України (на прикладі вирішення екологічних проблем); проведення міжнародних конференцій, симпозіумів, круглих столів, тематичних робочих груп.
  8. Створення умов для розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці проектів рішень, реалізація яких може суттєво вплинути на стан довкілля (підготовка та проведення відповідних конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, організація виставок, презентацій, інших заходів з питань збереження довкілля).
  9. Участь у національних та міжнародних проектах з проблем збереження довкілля, оптимального природокористування, збалансованого розвитку, екології та екобезпеки.
 
ПРОЕКТИ, ЯКІ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ЦЕНТРОМ:
 
-          Згідно з «Концепцією вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки» готується до друку видання:
-           
Гандзюра В.П., Бондар О.І., Канана П.В.«Співпраця України з НАТО в галузі екобезпеки: досвід, проблеми та шляхи їхнього вирішення». (2018, ІІІ квартал).
 
Ключові слова проекту: НАТО, екобезпека, міжнародне співробітництво, військовий сектор, євроатлантична інтеграція 
 
Мета проекту – написання і видання книги «Співпраця України з НАТО в галузі екобезпеки: досвід, проблеми та шляхи їхнього вирішення» (2018 р.) в якому буде проведено ретельний аналіз екологічних проблем України (зокрема проблем екобезпеки, пов’язаних з військовим сектором) та досвіду їхнього вирішення у країнах-членах НАТО, проаналізовані результати співробітництва України з НАТО у царині екобезпеки, з’ясовані наслідки імплементації стандартів НАТО у галузі екобезпеки та роль співпраці з НАТО у вирішенні екологічних проблем України.
Основні завдання проекту: провести порівняльний аналіз шляхів вирішення екологічних проблем у країнах-членах НАТО та в Україні, включаючи соціально-економічні аспекти; дати об’єктивну оцінку стану справ у царині екобезпеки військового сектору України, зосередивши увагу на невирішених проблемах та проаналізувати досвід вирішення цього кола проблем у країнах-членах НАТО; ознайомити широкі верстви фахівців-екологів та громадськості з результатами співпраці України з НАТО у царині екобезпеки, з наслідками імплементації стандартів НАТО у сфері екобезпеки військового сектору в Україні, включаючи економічні та соціальні аспекти; сприяти пожвавленню співробітництва України з НАТО у сфері екобезпеки, а також формуванню об’єктивної суспільної думки щодо наслідків вступу України до НАТО шляхом ознайомлення широких верств фахівців та громадськості з екологічними аспектами цієї проблеми.
 
-           «Освіта, підготовка кадрів військових екологів»
 
На виконання державних програм Україна-НАТО  щодо імплементації стандартів НАТО  в секторі екобезпеки ЗС України та посилення цивільного контролю над військовим сектором разом з відповідними структурами Міністерства оборони України розробити спільний план дій на 2017-2020 рр. щодо спільного вирішення екологічних проблем військового сектора України.
Створення на базі ДЕА спільно з Міністерством Оборони України Курсів підготовки і підвищення кваліфікації військових екологів для Збройних Сил України з залученням фахівців Школи НАТО в Обераммергау (Німеччина).
 
-  Розробка системи екологічного управління у військовому секторі на прикладі конкретної військової частини ЗСУ. 
Керівні документи НАТО, що застосовуються: Документ НАТО МС 469 (Екологічна політика НАТО у військовому секторі)
STANAG 7141  (Завдання командирів у системі екологічного управління (EMS) під час проведення навчань, тренувань та операцій НАТО
STANAG  2510 (Wastemanagement  – Управління в сфері поводження з відходами військової діяльності)
STANAG 7102 (Екологічні підходи під час ліквідації забруднень нафтопродуктами).
М е т а: На прикладі конкретної військової частини проаналізувати різні підходи до оцінки екологічного стану, розробки та менеджменту заходів із відновлення забруднених територій колишніх військових об’єктів з урахуванням досвіду країн-членів НАТО, відпрацювати схеми взаємодії військових і цивільних структур, органів місцевого самоврядування, громадськості та засобів масової інформації.
 
-          Проведення круглих столів та конференцій з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління із залученням вітчизняних та міжнародних експертів у царині екології, екобезпеки та збалансованого розвитку.
-          Використання територій військових об’єктів (полігонів, летовищ) як резерватів біорізноманіття. Трансформація їх у природоохоронні території.
 
-          Стандарти Євросоюзу та НАТО щодо відшкодування збитків довкіллю, завданих воєнним втручанням РФ в Україну.
 
-          Можливості dикористання ЗС України у природоохоронних заходах, ліквідації наслідків катастроф тощо. Досвід країн Балтії.
 
-          Навчальна література з екології та екобезпеки для військових: досвід НАТО.
 
-          Екологічна освіта і виховання молоді (різних вікових груп): досвід Євросоюзу, США та Канади.
 
-          Досвід Євросоюзу у формуванні громадянського суспільства: екологічна складова.
 
-          Роль громадських організацій у природоохоронній діяльності: досвід Євросоюзу.
 
-          Узагальнення досвіду країн Євросоюзу та НАТО у формуванні екологічної політики. Участь у цьому процесі громадськи організацій та широки верств населення.
 
-          Аналіз досвіду та методології вирішення міжнародних суперечок на терені природних ресурсів у ЄС та країнах-членах НАТО. Проблеми конфліктних ситуацій.
 
-          Погляд у майбутнє: до чого варто прагнути в царині екології та екобезпеки для забезпечення збалансованого розвитку України, її процвітання та зростання показника Індексу Щасливої Планети в Україні: міжнародний досвід.
 
 
 
 
 
Контакти:
м. Київ, 03035, вул, Митрополита Василя Липківського 35, корп. 2, к. 402
Тел.: (044) 206-31-31; +38067-500-11-69
 
 
Анонси
Увага! Шановні слухачі курсів підвищення кваліфікації!    Подовжено термін реєстрації щодо участі у курсах кафедри зеленої економіки:     - «Управлінські механізми та інструменти зеленої економіки в форматі європейських вимог» (Детальніше про курс за посиланням...
23.11.2020
   Кафедра заповідної справи та рекреаційної діяльності Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління проводить для працівників служби державної охорони ПЗ «Древлянський» з 01 по 18 грудня 2020 року курси підвищення кваліфікації на тему «Організація т...
19.11.2020
   З 16 листопада по 04 грудня 2020 року кафедра заповідної справи та рекреаційної діяльності Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління проводить курси підвищення кваліфікації працівників служби державної охорони НПП «Ічнянський» на тему «Організа...
19.11.2020

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'modperf_ext' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: