111
2222
Щороку 23 березня за ініціативою Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) під егідою ООН проводиться Всесвітній день метеорології (WorldMeteorologicalDay). У події беруть участь 189 країн – учасниць ВМО.
04.03.2015 11.03
День водних ресурсів бере свій початок з Конференції з навколишнього середовища і розвитку (ЮНСЕД), що мала місце в 1992 р. у Ріо-де-Жанейро. Генеральна Асамблея ООН у 1992 році (резолюція 47/193 від 22 грудня 1992 року) прийняла офіційне рішення про проведення Всесвітнього дня водних ресурсів, який нагадує всім жителям планети про значення і важливість води і продовження життя на Землі. З 1993 року офіційно на всій планеті стали святкувати Всесвітній день води. У цей день організація із захисту навколишнього середовища звертається до всіх держав, які існують на планеті, із закликом приділяти більше уваги захисту водних ресурсів планети і проводити конкретні дії на національному рівні.
04.03.2015 11.03
20 березня відзначають Міжнародний день Землі.Він проводиться щороку в день настання астрономічної весни – день весняного рівнодення. Вперше пройшов у США в 1970 році; з 1971 року відзначається в світі за підтримки ООН. 
04.03.2015 10.59
1 березня у всьому світі вшановують братів наших менших - тварин одного з небагатьох видів, здатних жити пліч-о-пліч з людиною і не обтяжуватися цим. Всесвітній день котів, проголошений у 2004 році відзначається 1 березня і мільйони вдячних любителів котів просто зобов'язані сьогодні порадувати своїх вихованців щедрим пригощанням і зайвою порцією уваги. Як стверджують фелінологи, вусаті і смугасті створіння особливо полюбляють почухування за вухами і під підборіддям. За найприблизнішими підрахунками, в світі зараз нараховується від 400 до 600 мільйонів котів, більш всього - в США.
04.03.2015 10.56
21 березня – Всесвітній день лісів
День лісу відзна­чає вне­сок лісів та лісо­вого гос­по­дарс­тва у жит­тя суспіль­ства. Що­року в цей день фахівці з усього світу об­го­ворю­ють ко­ристь лісу, то­варів та пос­луг, от­ри­маних з лісу; лю­ди мо­жуть дізна­тися про ста­ле уп­равління ліса­ми, не­вис­нажли­ве ви­корис­тання лісо­вих ре­сурсів (без зав­дання шко­ди лісо­вим еко­сис­те­мам) з ме­тою їх збе­режен­ня для май­бутніх по­колінь. 
27.11.2013 12.49
14 березня – Всесвітній день дій про­ти гре­бель, на за­хист Річок, Во­ди й Жит­тя

Міжна­род­ний день дій про­ти гре­бель на­голо­шуєть­ся за ініціати­вою гро­мадсь­кої ор­ганізації «Міжна­род­на ме­режа річок» (США). "За річки, во­ду і жит­тя" - девіз цього дня. У бе­резні 1997 ро­ку в Бра­зилії, в місті Курітіба, відбу­лася Пер­ша міжна­род­на кон­фе­ренція про­ти будівницт­ва круп­них гре­бель, яка вста­нови­ла щорік 14 бе­рез­ня відзна­чати день бо­роть­би з греб­ля­ми в за­хист Річок, Во­ди і Жит­тя. Кон­фе­ренція приз­ва­ла всі дії про­води­ти під гас­лом: "Хай во­да не­се жит­тя, а не смерть!" і приз­ва­ла уря­ди, міжна­родні агентства і інвес­торів вста­нови­ти мо­раторій на будівницт­во круп­них гре­бель, по­ки не бу­де ви­роб­ле­на міжна­род­на не­залеж­на екс­пер­ти­за про­ектів їх зве­ден­ня, а та­кож ком­пенсо­ваний зби­ток лю­дям і при­роді.

27.11.2013 12.47

Міжнародний день захисту морських ссавців вважається днем захисту не лише китів, але й усіх морських ссавців та інших живих істот морів та океанів. Святкується з 1986року, коли, після 200-річного винищення китів, Міжнародна китова комісія ввела заборону на китовий промисел і на торгівлю китовим м'ясом. Щорічно в цей день різноманітні природоохоронні групи проводять акції із захисту китів та інших морських ссавців. В Україні це свято можна назвати днем захисту дельфінів, адже вони є єдиними представниками морських ссавців, які мешкають у наших солоних водах.

27.11.2013 12.02
2 лютого – Всесвітній День охорони водно-болотяних угідь
Цього дня у 1971 році в Ірансь­ко­му місті Рам­cар підпи­сано Кон­венцію про вод­но-бо­лотні угіддя, що ма­ють міжна­род­не зна­чен­ня, го­лов­ним чи­ном, як се­редо­вища існу­ван­ня во­доп­лавних птахів (Рам­сарсь­ка кон­венція). В 1996 р. постій­ний комітет Кон­венції виб­рав 2 лю­того - річни­цю підпи­сан­ня Рам­сарсь­кої кон­венції - як да­ту свят­ку­ван­ня та про­голо­шен­ня Кон­венції про вод­но-бо­лотні угіддя на усій земній кулі. Свят­ку­ван­ня по­вин­но висвітли­ти важ­ливість вод­но-бо­лот­них угідь для лю­дей та пот­ре­бу їх ро­зум­но­го ви­корис­тання. Вод­но-бо­лотні угіддя є важ­ли­вими для збе­режен­ня біорізно­маніття. Цей день існує, зок­ре­ма, для то­го, щоб по­каза­ти, що вод­но-бо­лотні угіддя є доб­ре за­хище­ними.
27.11.2013 11.57
11 січня – Міжнародний день заповідників та національних парків

Вперше День заповідників і національних парків почав відзначатися в 1997 році за ініціативою Центру охорони дикої природи і Всесвітнього фонду дикої природи. 11 січня був обраний Днем заповідників і національних парків в ознаменування річниці утворення першого державного заповідника Росії Баргузінского заповідника у 1916 році.

27.11.2013 11.54
День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни відзначається з 1985 року, з моменту прийняття Делійської декларації про принципи вільного від ядерної зброї та ненасильницького світу, в якій міститься заклик до припинення гонки ядерного озброєння, скорочення та поступової ліквідації ядерних арсеналів і усунення загрози ядерної війни. Декларація була прийнята на нараді голів держав і урядів Індії, Аргентини, Греції, Мексики, Танзанії та Швеції.
27.11.2013 11.39
11 листопада - Міжнародний день енергозбереження
Стан навколишнього середовища та ефективне використання енергії є суттєвим для сталого розвитку як на світовому рівні так і на рівні окремої держави. Такі питання як зміни клімату, втрата біосфери та деградація озонового шару, мають глобальний характер, але вони мають величезний вплив на довкілля країни, і їх не можна вирішити поодинокими діями.
22.11.2013 16.20
3 грудня - День боротьби з пестицидами
Відзначається у день, коли в 1984 році на пестицидному заводі в Бхопалі (Індія) сталася екологічна катастрофа. Щоб привернути увагу до вирішення проблем, які виникають в результаті виробництва та застосування небезпечних хімічних речовин, Латиноамериканська мережа активістів проти пестицидів оголосила 3 грудня Днем боротьби з пестицидами, який незабаром став міжнародним.
22.11.2013 16.17
Анонси
Курси відбудуться з 15 по 19 квітня 2019 року у приміщенні Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського 35, корпус 2,  м. Київ, 03035.Мета – підвищення кваліфікації та професійної компетенції у вирішенні пріоритет...
22.03.2019
Курси підвищення кваліфікації на тему: «Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань поводження з відходами". Термін проведення з 8 по 10 квітня 2019 року у приміщенні Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління за ...
22.03.2019
18–21 березня 2019 року кафедра заповідної справи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України проводить курси підвищення кваліфікації начальників природоохоронних науково-дослідних відділень установ природно-заповідного...
15.03.2019