111
2222
Щороку 23 березня за ініціативою Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) під егідою ООН проводиться Всесвітній день метеорології (WorldMeteorologicalDay). У події беруть участь 189 країн – учасниць ВМО.
04.03.2015 11.03
День водних ресурсів бере свій початок з Конференції з навколишнього середовища і розвитку (ЮНСЕД), що мала місце в 1992 р. у Ріо-де-Жанейро. Генеральна Асамблея ООН у 1992 році (резолюція 47/193 від 22 грудня 1992 року) прийняла офіційне рішення про проведення Всесвітнього дня водних ресурсів, який нагадує всім жителям планети про значення і важливість води і продовження життя на Землі. З 1993 року офіційно на всій планеті стали святкувати Всесвітній день води. У цей день організація із захисту навколишнього середовища звертається до всіх держав, які існують на планеті, із закликом приділяти більше уваги захисту водних ресурсів планети і проводити конкретні дії на національному рівні.
04.03.2015 11.03
20 березня відзначають Міжнародний день Землі.Він проводиться щороку в день настання астрономічної весни – день весняного рівнодення. Вперше пройшов у США в 1970 році; з 1971 року відзначається в світі за підтримки ООН. 
04.03.2015 10.59
1 березня у всьому світі вшановують братів наших менших - тварин одного з небагатьох видів, здатних жити пліч-о-пліч з людиною і не обтяжуватися цим. Всесвітній день котів, проголошений у 2004 році відзначається 1 березня і мільйони вдячних любителів котів просто зобов'язані сьогодні порадувати своїх вихованців щедрим пригощанням і зайвою порцією уваги. Як стверджують фелінологи, вусаті і смугасті створіння особливо полюбляють почухування за вухами і під підборіддям. За найприблизнішими підрахунками, в світі зараз нараховується від 400 до 600 мільйонів котів, більш всього - в США.
04.03.2015 10.56
21 березня – Всесвітній день лісів
День лісу відзна­чає вне­сок лісів та лісо­вого гос­по­дарс­тва у жит­тя суспіль­ства. Що­року в цей день фахівці з усього світу об­го­ворю­ють ко­ристь лісу, то­варів та пос­луг, от­ри­маних з лісу; лю­ди мо­жуть дізна­тися про ста­ле уп­равління ліса­ми, не­вис­нажли­ве ви­корис­тання лісо­вих ре­сурсів (без зав­дання шко­ди лісо­вим еко­сис­те­мам) з ме­тою їх збе­режен­ня для май­бутніх по­колінь. 
27.11.2013 12.49
14 березня – Всесвітній день дій про­ти гре­бель, на за­хист Річок, Во­ди й Жит­тя

Міжна­род­ний день дій про­ти гре­бель на­голо­шуєть­ся за ініціати­вою гро­мадсь­кої ор­ганізації «Міжна­род­на ме­режа річок» (США). "За річки, во­ду і жит­тя" - девіз цього дня. У бе­резні 1997 ро­ку в Бра­зилії, в місті Курітіба, відбу­лася Пер­ша міжна­род­на кон­фе­ренція про­ти будівницт­ва круп­них гре­бель, яка вста­нови­ла щорік 14 бе­рез­ня відзна­чати день бо­роть­би з греб­ля­ми в за­хист Річок, Во­ди і Жит­тя. Кон­фе­ренція приз­ва­ла всі дії про­води­ти під гас­лом: "Хай во­да не­се жит­тя, а не смерть!" і приз­ва­ла уря­ди, міжна­родні агентства і інвес­торів вста­нови­ти мо­раторій на будівницт­во круп­них гре­бель, по­ки не бу­де ви­роб­ле­на міжна­род­на не­залеж­на екс­пер­ти­за про­ектів їх зве­ден­ня, а та­кож ком­пенсо­ваний зби­ток лю­дям і при­роді.

27.11.2013 12.47

Міжнародний день захисту морських ссавців вважається днем захисту не лише китів, але й усіх морських ссавців та інших живих істот морів та океанів. Святкується з 1986року, коли, після 200-річного винищення китів, Міжнародна китова комісія ввела заборону на китовий промисел і на торгівлю китовим м'ясом. Щорічно в цей день різноманітні природоохоронні групи проводять акції із захисту китів та інших морських ссавців. В Україні це свято можна назвати днем захисту дельфінів, адже вони є єдиними представниками морських ссавців, які мешкають у наших солоних водах.

27.11.2013 12.02
2 лютого – Всесвітній День охорони водно-болотяних угідь
Цього дня у 1971 році в Ірансь­ко­му місті Рам­cар підпи­сано Кон­венцію про вод­но-бо­лотні угіддя, що ма­ють міжна­род­не зна­чен­ня, го­лов­ним чи­ном, як се­редо­вища існу­ван­ня во­доп­лавних птахів (Рам­сарсь­ка кон­венція). В 1996 р. постій­ний комітет Кон­венції виб­рав 2 лю­того - річни­цю підпи­сан­ня Рам­сарсь­кої кон­венції - як да­ту свят­ку­ван­ня та про­голо­шен­ня Кон­венції про вод­но-бо­лотні угіддя на усій земній кулі. Свят­ку­ван­ня по­вин­но висвітли­ти важ­ливість вод­но-бо­лот­них угідь для лю­дей та пот­ре­бу їх ро­зум­но­го ви­корис­тання. Вод­но-бо­лотні угіддя є важ­ли­вими для збе­режен­ня біорізно­маніття. Цей день існує, зок­ре­ма, для то­го, щоб по­каза­ти, що вод­но-бо­лотні угіддя є доб­ре за­хище­ними.
27.11.2013 11.57
11 січня – Міжнародний день заповідників та національних парків

Вперше День заповідників і національних парків почав відзначатися в 1997 році за ініціативою Центру охорони дикої природи і Всесвітнього фонду дикої природи. 11 січня був обраний Днем заповідників і національних парків в ознаменування річниці утворення першого державного заповідника Росії Баргузінского заповідника у 1916 році.

27.11.2013 11.54
День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни відзначається з 1985 року, з моменту прийняття Делійської декларації про принципи вільного від ядерної зброї та ненасильницького світу, в якій міститься заклик до припинення гонки ядерного озброєння, скорочення та поступової ліквідації ядерних арсеналів і усунення загрози ядерної війни. Декларація була прийнята на нараді голів держав і урядів Індії, Аргентини, Греції, Мексики, Танзанії та Швеції.
27.11.2013 11.39
11 листопада - Міжнародний день енергозбереження
Стан навколишнього середовища та ефективне використання енергії є суттєвим для сталого розвитку як на світовому рівні так і на рівні окремої держави. Такі питання як зміни клімату, втрата біосфери та деградація озонового шару, мають глобальний характер, але вони мають величезний вплив на довкілля країни, і їх не можна вирішити поодинокими діями.
22.11.2013 16.20
3 грудня - День боротьби з пестицидами
Відзначається у день, коли в 1984 році на пестицидному заводі в Бхопалі (Індія) сталася екологічна катастрофа. Щоб привернути увагу до вирішення проблем, які виникають в результаті виробництва та застосування небезпечних хімічних речовин, Латиноамериканська мережа активістів проти пестицидів оголосила 3 грудня Днем боротьби з пестицидами, який незабаром став міжнародним.
22.11.2013 16.17
Анонси
Мета – підвищення кваліфікації та професійної компетенції у вирішенні пріоритетних екологічних завдань у сфері енергетичної ефективності. Курси відбудуться 25-29 листопада 2019 р. у приміщенні Державної екологічної&nbs...
12.09.2019
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  III Міжнародної науково-технічної конференції «Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг», яка відбудеться 23-25 жовтня 2019 року в Національному університеті «Львівська політехніка...
09.09.2019
Постійно діючі курси відбудутьсяу приміщенні Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського 35, корпус 2,  м. Київ, 03035.Мета – підвищення кваліфікації та професійної компетенції у вирішенні пріоритетних екологічни...
19.08.2019